Tarian RCCU yn Lansio Gwefan Newydd

Mae’r Uned Seiberdroseddu Ranbarthol (RCCU) ar gyfer De Cymru wedi lansio ei gwefan newydd. Mae’r wefan wedi’i chreu i helpu cymunedau yn y rhanbarth i fod yn ymwybodol o’r wybodaeth ddiweddaraf am faterion sy’n ymwneud â seiberddiogelwch.

Mae RCCU Tarian yn gwasanaethu tair ardal heddlu yng Nghymru: De Cymru, Gwent a Dyfed-Powys. Mae’r uned yn cynnwys timau, sy’n cynnwys swyddogion heddlu a staff o’r tri heddlu, sy’n gyfrifol am ymchwilio i seiberdreseddu, archwilio dyfeisiau digidol yn fforensig, ac ymgysylltu ag aelodau o’r gymuned.

Mae’r tîm ymgysylltu yn rhyngweithio ag amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd. O fusnesau bach a chanolig ac elusennau i ysgolion a cholegau a hyd yn oed unigolion. Nod y tîm yw sicrhau bod cymaint o bobl â phosibl yn teimlo y gallant amddiffyn eu hunain rhag bygythiadau seiner cyffredin. Mae llawer o wybodaeth yn cylchredeg am seiberddiogelwch – sut i amddiffyn eich busnes, sut i amdiffyn eich teulu, ac yn y blaen – ac i lawer gall deimlo’n llethol. Ond nod y wefan hon yw cynnig cyngor ac arweiniad a gymeradwyir gan yr heddlu, i gyd mewn un lle.

Mae gwybodaeth I unigolion, sefydliadau a chyrff addysgol ar dudalennau ar wahân. Mae hefyd yn cynnig llyfrgell adnoddau, gyda chynnwys gan bartneriad cenedlaethol. Bydd adran mewnwelediadau yn cynnwys rhybuddion bygythiad a sgam perthnasol – ar gyfer sefydliadau ac unigolion – ynghyd â diweddariadau tîm a chystadlaethau i bobl ifanc. Mae’r wefan hefyd yn nodi pa wasanaethau y gall yr RCCU, a phartneriaid cymeradwy, eu darparu i sefydliadau a chyrff addysgol.

“Rydym wrth ein bodd gyda’n safle newydd, ac yn credu y bydd yn cynnig llwyfan gwych i helpu’r ddau sefydliad ar cyhoedd ehangach ar draws De Cymru,” meddai’r Ditectif Prif Arolygydd Steven Maloney. “Bydd hefyd yn arf defnyddiol ar gyfer hyrwyddo’r gwaith cadarnhaol y mae ein eimau’n ei gwblhau er mwyn helpu i gadw unigolion yn ddiogel ar-lein ac ar ddyfeisiau digidol.”

Dilynwch ni ar LinkedIn i dderbyn arweiniad wythnosol i fusnesau, elusennau a chyrff addysgol.

Dilynwch ni ar Instagram i dderbyn arweiniad i bobl ifanc, rhieni, gwarcheidwaid ac athrawon.

Darllen rhagor o Wybodaeth

Galwad i Gynghorau’r DU

Bu cynnydd diweddar mewn ymosodiadau seibr gan dargedu cynghorau ar draws y DU.

A allech chi fod yn Wirfoddolwr Seiber nesaf yr Heddlu?

Oherwydd llwyddiant ein don gyntaf o recriwtio, rydym nawr am gyflogi mwy o wirfoddolwyr brwdfrydig i gefnogi ein gwaith yn yr Uned Seiberdroseddu Ranbarthol.

Byddwch yn wyliadwrus URLs ffug gyda Llythyrau Cyrillig a Codau QR maleisus

Mae sgamwyr ar-lein yn esblygu'n gyson eu dulliau ymosod i geisio dal darpar ddioddefwyr allan. Dau dactegau sy'n cael eu hadrodd fwyfwy yw'r defnydd o lythrennau Cyrillig, a chodau QR maleisus.