Canllawiau Seiber i Sefydliadau

Gall amddiffyn eich sefydliad rhag risgiau seiber ymddangos yn anodd ond mae camau syml y gallwch eu cymryd i sicrhau bod yr hanfodion ar waith gennych.

Yn aml ystyrir mai materion i adran TG yw materion seiber gan fod angen gwybodaeth dechnegol yn aml. Fodd bynnag, dim ond un agwedd ar gynllun diogelwch seiber da yw mewnbwn gan adran neu ddarparwr gwasanaeth TG.

Gall helpu i feddwl mai elfen dechnegol yw seiberddiogelwch – lleihau risg drwy sicrhau y caiff dyfeisiau a rhwydweithiau eu hamddiffyn rhag cael eu dwyn neu eu difrodi. Fodd bynnag, mae a wnelo seibergadernid â chael dull ar draws y sefydliad sy’n cyfuno seiberddiogelwch â pharhad busnes, gan alluogi sefydliadau i baratoi’n well ar gyfer ymosodiadau seiber ac achosion o dorri rheolau seiber, ymateb iddynt ac adfer ohonynt.

Felly, mae angen arwain cydnerthedd seiber o’r brig i lawr. Ac mae’n hanfodol bod gan sefydliadau o bob maint gynllun seiberddiogelwch a seibergadernid cydlynus o ficro sefydliadau i sefydliadau mawr.

Ystadegau allweddol o chwarter cyntaf 2022:

0
o adroddiadau o Seiberdroseddu yn Rhanbarth Tarian
0
o amrywiolion Meddalwedd wystlo newydd wedi'u nodi gan gynnwys Conti
£ 0 k
o golledion wedi'u nodi gan sefydliaidau
0
yw nifer cyfartalog y negeseuon e-bost maleisus a gafwyd gan gyflogeion bob chwarter

Cymryd y camau cyntaf i amddiffyn eich sefydliad

Beth y gallwn ei wneud i helpu

Yn Tarian, rydym yn deall pa mor anodd y gall y byd seiber ymddangos, yn enwedig os ydych yn sefydliad bach. Fodd bynnag, nid oes angen i seiberddiogelwch fod yn ddrud nac yn gymhleth. Rydym yn cynnig y gwasanaethau canlynol er mwyn helpu eich seiberddiogelwch a’ch seibergadernid:

Cyflwyniadau / Sesiynau Ymwybyddiaeth

Maent yn cwmpasu'r bygythiadau a'r canllawiau diweddaraf i sefydliadau, gydag enghreifftiau lleol a chenedlaethol sy'n berthnasol i'r sector er mwyn atgyfnerthu amcanion dysgu.

Ymweliadau â Safleoedd ar ôl Digwyddiadau

Yn dilyn digwyddiad seiber gall ein tîm weithio gyda'ch sefydliad i nodi atebion technegol a gweithdrefnol i liniaru ymosodiadau pellach, a chynnig offer ac arweiniad i helpu.

Gemau Bwrdd

Gemau byr ar gyfer uwch arweinwyr a gweithwyr i ddysgu hanfodion seiberddiogelwch a gwytnwch y gallwn eu hwyluso.

Sut y gall ein partneriaid helpu

SeiberLarwm yr Heddlu

Mae SeiberLarwm yr Heddlu wedi’i gynllunio i weithio ochr yn ochr â’ch dyfeisiau diogelwch rhwydwaith i ddadansoddi data amheus a anfonir i’ch systemau gan ffynonellau ar y rhyngrwyd. Drwy ddod yn aelod o SeiberLarwm yr Heddlu, byddwch yn cael adroddiadau rheolaidd ar weithgarwch amheus, fel y gallwch gymryd camau i leihau ffactorau a nodwyd sy’n golygu eich bod yn agored i niwed.

Ganolfan Seibergadernid yng Nghymru

Mae Canolfan Seibergadernid Cymru yn rhan o’r gwaith o gyflwyno Canolfannau Seibergadernid yn genedlaethol yn y DU a ddechreuodd yn 2019. Mae’n cynnig ffordd fforddiadwy i sefydliadau a busnesau gael mynediad i wasanaethau seiberddiogelwch a phecynnau aelodaeth sy’n amrywio er mwyn bodloni gofynion a meintiau gwahanol. Cynlluniwyd arlwy Canolfan Seibergadernid Cymru i helpu sefydliadau i nodi eu gwendidau, asesu eu cynlluniau a pholisïau cyfredol a gweithio gyda chyflogeion er mwyn meithrin eu hymwybyddiaeth seiber gyffredinol. Mae’r Ganolfan yn cynnig aelodaeth graidd am ddim i’ch helpu i ddechrau ar eich taith seibergadernid.