Uned Seiberdroseddu Ranbarthol Tarian (RCCU)

Rydym yn ffurfio rhan o Uned Troseddau Cyfundrefnol Rhanbarthol Tarian (ROCU), ac rydym yn dîm amlddisgyblaethol o swyddogion yr heddlu a staff yr heddlu sydd wedi’u secondio o Heddlu De Cymru, Heddlu Gwent a Heddlu Dyfed-Powys.

Gan weithio gyda phartneriaid fel yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol, y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol a Llywodraeth Cymru, ein cenhadaeth yw cyfrannu tuag at amgylchedd mwy diogel a mwy seiberddiogel yn Ne Cymru.

CYMORTH I

Sefydliadau

Rydym yn gweithio gyda busnesau a mentrau, elusennau ac ysgolion, i gynyddu eu hymwybyddiaeth o’r bygythiadau seiber a chynnig gwasanaethau a chynhyrchion wedi’u hariannu’n llawn iddynt er mwyn eu helpu i amddiffyn a pharatoi eu hunain yn well.

CYMORTH I

Addysg

Rydym yn gweithio gyda’r Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol i hyrwyddo’r rhaglen Cyber Choices sy’n helpu pobl ifanc i wneud dewisiadau ar sail gwybodaeth am eu gyrfaoedd yn y dyfodol wrth eu hannog i ddefnyddio eu sgiliau seiber mewn ffordd gyfreithiol.

Gwybodaeth

Byddwch yn wyliadwrus URLs ffug gyda Llythyrau Cyrillig a Codau QR maleisus

Mae sgamwyr ar-lein yn esblygu'n gyson eu dulliau ymosod i geisio dal darpar ddioddefwyr allan. Dau dactegau sy'n cael eu hadrodd fwyfwy yw'r defnydd o lythrennau Cyrillig, a chodau QR maleisus.

Harry Styles Ymgysylltu Cyngerdd

Roedd cyngerdd Harry Styles a gynhaliwyd yn Stadiwm Principality yng Nghaerdydd ddydd Mawrth yr wythnos hon yn gyfle perffaith i ymgysylltu ag aelodau'r cyhoedd.

Sector Ariannol Mewn Mwy o Berygl o Ymosodiad DDoS

Ar hyn o bryd y sector gwasanaethau ariannol yng Nghymru yw'r gorau yn y DU y tu allan i Lundain ar gyfer twf allbwn. Wrth i'r sector dyfu yng Nghymru, felly hefyd y risg o ran diogelwch seibr. Mae'r Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) wedi datgelu tystiolaeth o ymchwydd dramatig a pharhaus yn nifer ymosodiadau DDoS yn erbyn y sector ariannol yn y flwyddyn ddiwethaf.

Pwy ydym ni

Mae RCCU Tarian yn cynnwys tri thîm penodol sy’n arbenigo mewn ymgysylltu ac allgymorth, fforenseg ddigidol ac ymchwiliadau troseddol.