Cefndir Uned Seiberdroseddu Ranbarthol Tarian (RCCU)

Mae RCCU Tarian yn cynnwys tîm o swyddogion yr heddlu amlddisgyblaethol a staff sydd wedi cael eu secondio o dri o heddluoedd Cymru; De Cymru, Gwent a Dyfed-Powys.

Mae’r uned yn ymchwilio i droseddoldeb ar-lein, yn ymgysylltu â busnesau a sefydliadau ledled y rhanbarth ac yn gweithio gydag ysgolion a chyrff addysgol i gadw pobl ifanc rhag torri Deddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron 1990.

Caiff gwasanaethau Tarian eu hariannu’n llawn ac fe’u darperir yn rhad ac am ddim i’r defnyddiwr terfynol. Mae ein gwasanaethau’n amrywio o gyflwyniadau a sgyrsiau i staff a myfyrwyr, i ymarferion trochol ar gyfer uwch-dimau arwain. Rydym yn dosbarthu canllawiau swyddogol gan ein partneriaid cenedlaethol ac yn gallu atgyfeirio at wasanaethau eraill a gymeradwyir gan yr heddlu pan fydd angen.

Ein Cenhadaeth

Gan weithio’n agos gyda phartneriaid fel Llywodraeth Cymru, y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol a Chanolfan Seibergadernid Cymru, ein cenhadaeth yw cyfrannu tuag at amgylchedd mwy diogel a mwy seiberddiogel i Dde Cymru.

Rydym yn defnyddio strategaeth CONTEST i gyflawni hyn:

Amddiffyn

Newid ymddygiadau yn ein cymunedau drwy gyngor perthnasol ac ymarferol sy'n galluogi unigolion a sefydliadau i amddiffyn eu hunain yn well yn erbyn bygythiad seiberdroseddau.

Paratoi

Gwella seibergadernid ein cymunedau drwy brofi ac ymarfer.

Atal

Dargyfeirio plant ac oedolion ifanc rhag cyflawni seiberdroseddau drwy eu hatgyfeirio at brosiectau a mentrau sy'n eu galluogi i fanteisio'n gadarnhaol ar eu sgiliau a'u talent.

Erlid

Nodi, erlid a dal troseddwyr sy'n cyflawni seiberdroseddau yn erbyn ein cymunedau.

Cwrdd â'r tîm

Caiff ein gwasanaethau eu darparu gan ein tîm ymgysylltu; swyddogion a staff yr heddlu sy’n meddu ar gymwysterau ac achrediadau seiberddiogelwch a seibergadernid safonol y diwydiant.

No data was found