Canllawiau Seiber i Gyrff Addysgol, Rhieni a Gwarcheidwaid

Mae oedran cyfartalog rhywun sy'n seiberdroseddu am y tro cyntaf yn y DU wedi gostwng yn sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf, ac mae asiantaethau gorfodi'r gyfraith bellach yn gweld adroddiadau o blant mor ifanc â deg oed yn torri'r gyfraith.

Gall chwarae gemau ar-lein roi amlygiad a llwybr i seiberdroseddu yn y DU, ac mae safleoedd fideo bellach yn cynnig tiwtorialau ar sut i ddefnyddio dulliau seiberdroseddu lefel isel.

Ystyrir bod pobl ifanc sydd â diddordeb mewn technoleg, sydd ag IQ uchel ac awydd i gymryd rhan mewn ymddygiadau peryglus yn wynebu risg uwch o gyflawni seiberdrosedd, ond nid yw llawer o unigolion sy’n seiberdroseddu am y tro cyntaf yn ymwybodol o beth yw’r gyfraith sy’n llywodraethu seiberdroseddu mewn gwirionedd.

Mae Deddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron 1990 yn nodi ei bod yn drosedd cael mynediad heb awdurdod i gyfrifiaduron a thechnoleg. Mae’n hanfodol bod pobl ifanc yn deall beth mae’n ei gwmpasu, er mwyn iddynt allu meithrin a defnyddio eu sgiliau seiber yn ddiogel ac yn gyfreithlon.

Deddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron 1990

Beth y gallwn ei wneud i helpu

Rydym yn gweithio gyda’r Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol i hyrwyddo ei rhaglen Cyber Choices. Cafodd y rhaglen ei chreu er mwyn helpu pobl ifanc i wneud dewisiadau ar sail gwybodaeth a defnyddio eu sgiliau seiber mewn ffordd gyfreithlon.

Nodau’r rhaglen yw:

Adnoddau defnyddiol

Ein Partneriaid