Polisi Preifatrwydd

Diweddarwyd Ddiwethaf 03-Tachwedd-2022
Dyddiad Gweithredol 03-Tachwedd-2022

Mae’r Polisi Preifatrwydd hwn yn disgrifio polisïau Uned Seiberdroseddu Ranbarthol Tarian, Uned 2, Pencadlys Heddlu De Cymru, Heol y Bont-faen, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru, CF31 3SU, Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon, e-bost: Kathryn.fox@south-wales.police.uk, ffôn: 01656655555 ynghylch y broses o gasglu, defnyddio a datgelu eich gwybodaeth rydym yn ei chasglu wrth i chi ddefnyddio ein gwefan (https://preview.karolo.website/tarian-rocu ). (y “Gwasanaeth”). (y “Gwasanaeth”). Drwy ymweld â’r Gwasanaeth, neu ei ddefnyddio, rydych yn cydsynio i’r broses o gasglu, defnyddio a datgelu eich gwybodaeth yn unol â’r Polisi Preifatrwydd hwn. Os nad ydych yn cydsynio, peidiwch ag ymweld â’r Gwasanaeth, na’i ddefnyddio.

Efallai y byddwn yn addasu’r Polisi Preifatrwydd hwn ar unrhyw adeg heb roi unrhyw rybudd ymlaen llaw i chi ac yn cyhoeddi’r Polisi Preifatrwydd diwygiedig ar y Gwasanaeth. Bydd y Polisi diwygiedig yn weithredol 180 diwrnod wedi iddo gael ei gyhoeddi ar y Gwasanaeth a bydd eich defnydd o’r Gwasanaeth, wedi’r cyfnod hwn, yn gyfystyr â derbyn y Polisi Preifatrwydd diwygiedig. Felly, rydym yn eich argymell i adolygu’r dudalen hon o bryd i’w gilydd.

Gwybodaeth a Gesglir Gennym:

Byddwn yn casglu ac yn prosesu’r wybodaeth bersonol ganlynol amdanoch chi:

  • Enw
  • E-bost
  • Ffôn symudol

Sut Rydym yn Defnyddio Eich Gwybodaeth:

Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth a gesglir amdanoch at y dibenion canlynol:

Rheoli archeb cwsmer

Os byddwn am ddefnyddio eich gwybodaeth at unrhyw ddiben arall, byddwn yn gofyn i chi gydsynio a dim ond ar ôl cael eich cydsyniad y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth ac yna dim ond at y diben(ion) y rhoddwyd y cydsyniad ar ei gyfer/ar eu cyfer oni fydd yn ofynnol i ni wneud fel arall o dan y gyfraith.

Sut Rydym yn Rhannu Eich Gwybodaeth:

Ni fyddwn yn trosglwyddo eich gwybodaeth bersonol i unrhyw drydydd parti heb eich cydsyniad, ac eithrio mewn amgylchiadau cyfyngedig fel y’i disgrifir isod:

Dadansoddi

Dim ond at y diben y trosglwyddwyd y wybodaeth bersonol y caniateir i drydydd partïon ei defnyddio ac ni chaniateir iddynt ei chadw am gyfnod hwy nag sy’n ofynnol i gyflawni’r bwriad dywededig.

Efallai y byddwn yn datgelu eich gwybodaeth bersonol at y dibenion canlynol: (1) cydymffurfio â’r gyfraith gymwys, rheoliad, gorchymyn llys, neu brosesau cyfreithiol eraill; (2) gorfodi eich cytundebau â ni, gan gynnwys y Polisi Preifatrwydd hwn; neu (3) ymateb i honiadau bod eich defnydd o’r Gwasanaeth yn mynd yn groes i unrhyw hawliau trydydd parti. Os caiff y Gwasanaeth, neu ein cwmni, ei uno, neu ei gaffael, â chwmni arall, bydd eich gwybodaeth yn un o’r asedau a gaiff ei throsglwyddo i’r perchennog newydd.

Cadw Eich Gwybodaeth:

Byddwn yn cadw eich gwybodaeth bersonol am gyfnod o rhwng 90 diwrnod a dwy flynedd wedi i ddefnyddwyr gau eu cyfrifon, neu am gyhyd ag y bydd ei hangen arnom i gyflawni’r dibenion y’i casglwyd ar eu cyfer fel y’u nodir yn y Polisi Preifatrwydd hwn. Efallai y bydd angen i ni gadw gwybodaeth benodol am gyfnodau hwy, megis cadw cofnodion / adrodd yn unol â’r gyfraith gymwys, neu am resymau dilys eraill fel gorfodi hawliau cyfreithiol, atal twyll, ac ati. Gellir storio gwybodaeth ddienw sy’n weddill a gwybodaeth gyfunol, na fydd y naill na’r llall yn eich adnabod (yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol), am gyfnod amhenodol.

Eich Hawliau:

Yn dibynnu ar y gyfraith sy’n gymwys, mae’n bosibl y bydd gennych hawl i gael mynediad at eich data personol, a’u hunioni neu eu dileu, neu gael copi o’ch data personol, cyfyngu ar y brosesu eich data yn weithredol neu wrthwynebu hynny, gofyn i ni rannu eich gwybodaeth bersonol ag endid arall, tynnu unrhyw gydsyniad a roddwyd gennych i brosesu eich data yn ôl, hawl i gwyno i awdurdod statudol a’r cyfryw hawliau eraill ag a all fod yn berthnasol o dan gyfreithiau cymwys. Er mwyn arfer yr hawliau hyn, gallwch ysgrifennu atom yn rccu-tarian@south-wales.police.uk. Byddwn yn ymateb i’ch cais yn unol â chyfraith gymwys.

Noder, os na fyddwch yn caniatáu i ni gasglu’r wybodaeth bersonol angenrheidiol, neu ei phrosesu, neu os byddwch yn tynnu’r cydsyniad i’w phrosesu yn ôl at y dibenion gofynnol, mae’n bosibl na fyddwch yn gallu ymweld â’r gwasanaeth y casglwyd eich gwybodaeth ar ei chyfer, na’i ddefnyddio.

Cwcis, ac ati.

Er mwyn dysgu mwy am sut rydym yn defnyddio’r rhain a’ch dewisiadau mewn perthynas â’r technolegau olrhain hyn, cyfeiriwch at ein Polisi Cwcis.

Diogelwch:

Mae diogelwch eich gwybodaeth yn bwysig i ni. Byddwn yn defnyddio mesurau diogelwch rhesymol i atal eich gwybodaeth a reolir gennym rhag cael ei cholli, ei chamddefnyddio neu ei newid heb awdurdod. Fodd bynnag, ystyried y risgiau cynhenid, ni allwn warantu diogelwch llwyr ac felly, ni allwn sicrhau na gwarantu diogelwch unrhyw wybodaeth y byddwch yn ei throsglwyddo i ni, a byddwch yn gwneud hynny ar eich menter eich hun.

Dolenni Trydydd Parti a Defnyddio Eich Gwybodaeth:

Gall ein Gwasanaeth gynnwys dolenni i wefannau eraill nad ydynt yn cael eu gweithredu gennym. Nid yw’r Polisi Preifatrwydd hwn yn cyfeirio at bolisi preifatrwydd nac arferion eraill unrhyw drydydd parti, gan gynnwys unrhyw drydydd parti sy’n gweithredu gwefan neu wasanaeth y gellir cael mynediad ati neu ato drwy ddolen ar y Gwasanaeth. Rydym yn eich cynghori’n gryf i adolygu polisi preifatrwydd pob gwefan rydych yn ymweld â hi. Ni allwn reoli cynnwys, polisïau preifatrwydd nac arferion unrhyw wefannau neu wasanaethau trydydd parti, ac nid ydym yn gyfrifol amdanynt.

Cwyn / Swyddog Diogelu Data:

Os bydd gennych unrhyw ymholiadau neu bryderon am brosesu’r wybodaeth sydd gennym amdanoch, gallwch e-bostio ein Swyddog Cwyn yn Uned Seiberdroseddu Ranbarthol Tarian, Uned 2, Pencadlys Heddlu De Cymru, Heol y Bont-faen, Pen-y-bont ar Ogwr, e-bost: rccu-tarian@south-wales.police.uk. Byddwn yn ymdrin â’ch pryderon yn unol â’r gyfraith gymwys.

Polisi Preifatrwydd a gynhyrchwyd gyda CookieYes.