Telerau ac Amodau

Hawlfraint

Mae’r holl ddeunydd ar y wefan hon yn ddarostyngedig i hawlfraint. Ni ddylid copïo nac ailddefnyddio deunydd heb ganiatâd penodol Uned Seiberdroseddu Ranbarthol Tarian neu ddeiliaid hawlfraint eraill lle y caiff deunydd eu defnyddio o dan drwydded, oni nodir yn benodol bod deunydd ar gael at ddefnydd cyffredinol.

Yr unig eithriadau yw’r rhai a ganiateir o dan y gyfraith hawlfraint, lle y gellir defnyddio deunydd heb ganiatâd neu daliad at ddibenion:

  • ymchwil neu astudiaeth breifat
  • adolygiad neu feirniadaeth ddilys
  • addysg (ar yr amod nad yw’n cynnwys nifer o gopïau)
  • mewn achosion cyfreithiol

Mae hyn yn amodol ar atgynhyrchu’r deunydd yn gywir a pheidio â’i ddefnyddio mewn cyd-destun camarweiniol. Dylid cyfeirio at ffynhonnell y deunydd yn briodol.

Ymwadiad

Er ein bod yn ceisio sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir, caiff ei darparu ar sail ‘fel y mae’, heb unrhyw fath o warantiad, ac ni roddir gwarantiad, yn benodol neu’n ymhlyg, ynglŷn â’i chywirdeb neu ei chyflawnrwydd.

Nid yw Uned Seiberdroseddu Ranbarthol Tarian yn atebol am unrhyw wall neu anwaith. Ni fydd Uned Seiberdroseddu Ranbarthol Tarian yn atebol am hawliadau na cholledion trydydd parti o unrhyw fath, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig, i golledion o ran elw neu iawndal uniongyrchol, anuniongyrchol, arbennig neu ganlyniadol sy’n codi o ddefnydd trydydd parti o’r wefan, neu ei anallu i ddefnyddio’r wefan hon.

Nid yw’r wybodaeth ar y wefan hon yn gyfystyr â chyngor cyfreithiol na chyngor proffesiynol arall.

Dolenni

Nid oes angen i chi ofyn am ganiatâd i greu dolen i unrhyw dudalen ar y wefan hon. Peidiwch ag agor ein tudalennau mewn fframset nac mewn unrhyw strwythur arall a allai beri i rywun ganfod bod cynnwys Tarian yn rhan o wefan arall.

Nid yw Uned Seiberdroseddu Ranbarthol Tarian yn gyfrifol am gynnwys unrhyw wefan y mae dolen hyperdestun o’r wefan hon iddi yn bodoli. Darperir y dolenni ar sail ‘fel y mae’ heb warantiad, yn benodol neu’n ymhlyg, am y wybodaeth a ddarperir ynddynt.