Galwad i Gynghorau’r DU

Bu cynnydd diweddar mewn ymosodiadau seibr gan dargedu cynghorau ar draws y DU.

Mae’r ymosodiadau hyn yn fygythiad sylweddol i’r data sensitif sydd gan gynghorau a’r gwasanaethau hanfodol y maent yn eu darparu i gymunedau. Wrth i ni lywio’r dirwedd ddigidol esblygol hon, mae’n hanfodol i gynghorau barhau i fod yn rhagweithiol wrth atgyfnerthu eu hamddiffynfeydd seiber.

Mae ymosodwyr seiber yn dod yn fwyfwy soffistigedig, gan ddefnyddio tactegau datblygedig i fanteisio ar wendidau mewn systemau gwybodaeth. Mae canlyniadau ymosodiad llwyddiannus yn ymestyn y tu hwnt i doriadau data; gallant darfu ar wasanaethau hanfodol, erydu ymddiriedaeth y cyhoedd, a mynd i gostau ariannol sylweddol.

Felly, pa gamau y gall cynghorau eu cymryd i gryfhau eu cydnerthedd seiber ac amddiffyn rhag y bygythiadau hyn?

 1. Ymwybyddiaeth a Hyfforddiant
  Grymuso eich staff gyda’r wybodaeth i adnabod ac ymateb i fygythiadau seiber posibl. Gall sesiynau hyfforddi rheolaidd wella eu hymwybyddiaeth a chreu diwylliant o seiberddiogelwch o fewn y sefydliad.
 2. Isadeiledd Diogel
  Diweddaru a chlytio’r holl feddalwedd, systemau a dyfeisiau’n rheolaidd i fynd i’r afael â gwendidau. Gweithredu waliau tân cadarn, amgryptio, a rheolaethau mynediad i ddiogelu gwybodaeth sensitif.
 3. Cynllun Ymateb i Ddigwyddiad
  Datblygu a phrofi cynllun ymateb i ddigwyddiad yn rheolaidd i sicrhau ymateb cyflym ac effeithiol os bydd ymosodiad seiber. Mae hyn yn cynnwys protocolau cyfathrebu clir a chydweithio ag awdurdodau perthnasol.
 4. Cydweithio a Rhannu Gwybodaeth
  Meithrin cydweithredu rhwng cynghorau a sefydliadau seiberddiogelwch. Gall rhannu gwybodaeth am fygythiadau ac arferion gorau wella’r amddiffyniad ar y cyd yn erbyn bygythiadau seiber.
 5. Gwneud copi wrth gefn ac adfer data
  Gwneud copi wrth gefn o ddata hanfodol yn rheolaidd a sicrhau bod prosesau adfer ar waith. Gall hyn liniaru effaith ymosodiadau ransomware a hwyluso adferiad cyflymach o wasanaethau.
 6. Ymgysylltu ag Arbenigwyr Cybersecurity
  Ystyriwch geisio arweiniad gan arbenigwyr seiberddiogelwch a all gynnal asesiadau, nodi gwendidau, ac argymell strategaethau wedi’u teilwra i wella mesurau diogelwch.
 7. Cydymffurfio â Rheoliadau:
  Cael y wybodaeth ddiweddaraf a chydymffurfio â rheoliadau diogelu data perthnasol. Mae cydymffurfio nid yn unig yn amddiffyn preifatrwydd dinasyddion ond hefyd yn helpu i adeiladu fframwaith seiberddiogelwch gwydn.

Rhannwch y camau hyn gyda chydweithwyr i helpu eich cyngor i aros yn ddiogel rhag bygythiadau seiber. Am gyngor ac arweiniad manylach, beth am gysylltu â’n tîm i weld pa wasanaethau a ariennir yn llawn y gallwn eu cynnig.

Darllen rhagor o Wybodaeth

A allech chi fod yn Wirfoddolwr Seiber nesaf yr Heddlu?

Oherwydd llwyddiant ein don gyntaf o recriwtio, rydym nawr am gyflogi mwy o wirfoddolwyr brwdfrydig i gefnogi ein gwaith yn yr Uned Seiberdroseddu Ranbarthol.

Byddwch yn wyliadwrus URLs ffug gyda Llythyrau Cyrillig a Codau QR maleisus

Mae sgamwyr ar-lein yn esblygu'n gyson eu dulliau ymosod i geisio dal darpar ddioddefwyr allan. Dau dactegau sy'n cael eu hadrodd fwyfwy yw'r defnydd o lythrennau Cyrillig, a chodau QR maleisus.

Harry Styles Ymgysylltu Cyngerdd

Roedd cyngerdd Harry Styles a gynhaliwyd yn Stadiwm Principality yng Nghaerdydd ddydd Mawrth yr wythnos hon yn gyfle perffaith i ymgysylltu ag aelodau'r cyhoedd.